Τροποποίηση Διαδικασιών. Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής
01.04.2020

  Η αναστολή λειτουργίας των Βιβλιοθηκών υποχρεώνει τη Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής να τροποποιήσει τη διαδικασία απόθεσης στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Πέργαμος ως εξής:

α. Μετά την έγκριση και βαθμολόγηση της εργασίας και αφού υποβληθεί στο Ιδρυματικό Αποθετήριο από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/υποψήφιους διδάκτορες, η Βιβλιοθήκη εγκρίνει την ανάρτηση της εργασίας και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο.

β. Η Βιβλιοθήκη ενημερώνει τη Γραμματεία που ανήκει ο ενδιαφερόμενος για την ολοκλήρωση της κατάθεσης.

γ. Το έντυπο που οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν εις διπλούν, θα σκανάρεται και θα αποστέλλεται στο e-mail : theologiki(at)lib.uoa.gr. Η Γραμματεία αφού το υπογράψει και το σφραγίσει το στέλνει ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη.

δ. Η Βιβλιοθήκη πραγματοποιεί έλεγχο για τυχόν οφειλές βιβλίων, σφραγίζει το έντυπο και το επιστρέφει στη Γραμματεία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.